வலிகள் அறியா நெஞ்சங்கள்!
 தாயின் அரவணைப்பில் உள்ள குழந்தை போல்!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *